XH&PC HTV7 08.10.2017 BST TRƯƠNG THANH LONG(SỐ 41)