TT&NV 05.12.2015 BST THU/ĐÔNG 2015 - BOPBIRDY(Số 148)